Ubezpieczenie OC Agenta

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu OC Agenta Ubezpieczeniowego

 • Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.

 • Obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń

 • Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych :

  • 1.300.380 EURO w odniesieniu do jednego zdarzenie

  • 1.924.560 EURO w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia

 • Ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy OC Agenta objęte są również wszystkie osoby wykonujące w jego imieniu czynności agencyjne.

 • Kara za brak ubezpieczenia OC Agenta wynosi  1.000 EURO

  - 200 euro ‒ w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni

  500 euro ‒ w przypadku gdy okres ten przekracza 3 dni, ale nie przekracza14 dni

  1000 euro ‒ w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego wynika z zapisów art.22 ustawy o dustrybucji ubezpieczeń    a  szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC agentów ubezpieczeniowych  określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18-05-2018 r.

FORMULARZ ZAPYTANIA O SKŁADKĘ