jak zostac agentem ubezpieczeniowym

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym ?

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym trzeba mieć co najmniej średnie wykształcenie, być osobą niekaraną i zdać państwowy egzamin.

Egzamin poprzedzony jest szkoleniem. Jego zakres określa Rozporządzenie MF z dnia 21-08-2018r w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.

Coraz częściej szkolenia prowadzone są za pomocą platform internetowych. Zarówno szkolenia i egzaminy przeprowadzają zakłady ubezpieczeń.

Po zdaniu egzaminu możesz podpisać umowę agencyjną z zakładem, który go przeprowadził. Zakład ten zgłosi Cię do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonego przez KNF.

Działalność możesz rozpocząć po otrzymaniu wpisu do ww. rejestru KNF.

Podpisanie każdej kolejnej umowy agencyjnej będzie wymagało zdania kolejnego egzaminu poprzedzonego szkoleniem. Szkolenia będą dotyczyć już tylko oferowanych przez to towarzystwo ubezpieczeń i obowiązujących w nim procedur. Każdy zakład ubezpieczeń będzie zgłaszał taką umowę do rejestru KNF.

Możesz podpisać jedną umowę agencyjną z towarzystwem prowadzącym ubezpieczenia działu I (Ubezpieczenia na życie ) i jedną umowę z towarzystwem prowadzącym ubezpieczenia dział II (Ubezpieczenia majątkowe i osobowe) bez obowiązku posiadania polisy OC Agenta Ubezpieczeniowego. Podpisanie drugiej umowy agencyjnej z towarzystwem ubezpieczeniowym z tego samego działu ubezpieczeń, uczyni Cię multiagentem i będziesz musiał wykupić polisę OC Agenta oraz przedłożyć ją przy podpisywaniu kolejnych umów agencyjnech.