Rozporządzenie w sprawie oc agenta

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 
z dnia 18.05.2018r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1007

Na podstawie art. 20 ust. 17 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniając za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia

§ 2

 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna odpowiednio  agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, którzy wykonują czynności agencyjne,o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwane dalej „czynnościami agencyjnymi”, na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń j zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000), za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.
 2. Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne.
 3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  
  1)   wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na  podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne;  
  2)   polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu; 
  3)   powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3a. Ubezpieczenie OC nie obejmuje również kar umownych, wynikających z działania podjętego w okresie ubezpieczenia lub zaniechania działania w tym okresie, w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego
czynności agencyjnych.”,

4.Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

§ 3

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w dniu zawarcia przez agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

§4

 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC , w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wynosi równowartość w złotych 1.300.380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1.924.560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.
 2. Równowartość w złotych wyrażonych w euro kwot, o których mowa w ust. 1, przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

§ 5

 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
 2. Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują, do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6

         Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2018 r.

 

Treść rozporzadzenia zawiera zmiany wprowadzone Rozporzadzeniem MF z dnia 6.05.2020 Dz. U. 2020  Poz. 846.